21 Nov 2019

Khai giảng lớp “Lập và phân tích báo cáo tài chính” ngày 02/12/2019

🎯 Mục tiêu:
👉 Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc lập và phân tích báo cáo tài chính.
👉 Hiểu và sử dụng được các báo cáo tài chính doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho việc quản trị doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.
👉 Biết cách phân tích và đánh giá tổng quan tình hình tài chính của một doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính có liên quan.

⏰ Thời lượng: 6 buổi học
🗓 Lịch học: tối 2 – 4 – 6 từ 17h45 – 20h30
📊 Nội dung khóa học: http://hr.ueh.edu.vn/ch…/lap-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh…
⛳️ Điạ điểm học: Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM – 17 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM