Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Bằng cấp chứng chỉ

Sau khi hoàn thành chương trình, những học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp có giá trị toàn quốc.