Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến

Bằng cấp chứng chỉ

  Chứng chỉ tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình, những học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận CHỨNG CHỈ tốt nghiệp do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh cấp có giá trị toàn quốc.