LỊCH KHAI GIẢNG

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

BUỔI HỌC

17/06/2024

17/06/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 17/06/2024

Ngày khai giảng: 17/06/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

17/06/2024

17/06/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 17/06/2024

Ngày khai giảng: 17/06/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

21/06/2024

21/06/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 21/06/2024

Ngày khai giảng: 21/06/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/6 & 09/7 & 20/7

22/06/2024

Tối 2 - 4 - 6 hoặc tối 3 - 5 - 7 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

Ngày khai giảng: 26/6 & 09/7 & 20/7

Ngày khai giảng: 22/06/2024

Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc tối 3 - 5 - 7 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

24/6 & 09/7 & 27/7

24/06/2024

Tối 2 - 4 - 6 hoặc tối 3 - 5 - 7 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

Ngày khai giảng: 24/6 & 09/7 & 27/7

Ngày khai giảng: 24/06/2024

Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc tối 3 - 5 - 7 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

25/06/2024

25/06/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 25/06/2024

Ngày khai giảng: 25/06/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

01/07/2024

01/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

01/07/2024

01/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

01/07/2024

01/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Ngày khai giảng: 01/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

02/07/2024

02/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 02/07/2024

Ngày khai giảng: 02/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

02/07/2024

02/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 02/07/2024

Ngày khai giảng: 02/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

04/07/2024

04/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 04/07/2024

Ngày khai giảng: 04/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

08/07/2024

08/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

08/07/2024

08/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

08/07/2024

08/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Ngày khai giảng: 08/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

11/07/2024

11/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 11/07/2024

Ngày khai giảng: 11/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

15/07/2024

15/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 15/07/2024

Ngày khai giảng: 15/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

17/07/2024

17/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 17/07/2024

Ngày khai giảng: 17/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

18/07/2024

18/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/07/2024

Ngày khai giảng: 18/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

10/6 & 20/7

20/07/2024

Tối 2 - 4 - 6 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

Ngày khai giảng: 10/6 & 20/7

Ngày khai giảng: 20/07/2024

Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc Sáng và chiều T7 & CN

22/07/2024

22/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/07/2024

22/07/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

23/07/2024

23/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

23/07/2024

23/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

23/07/2024

23/07/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

20/08/2024

20/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 20/08/2024

Ngày khai giảng: 20/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/08/2024

26/08/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Ngày khai giảng: 26/08/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

27/08/2024

27/08/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Ngày khai giảng: 27/08/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH DOANH