LỊCH KHAI GIẢNG

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

BUỔI HỌC

20/03/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 20/03/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

27/03/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/03/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

27/03/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/03/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

27/03/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 27/03/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

28/03/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 28/03/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

28/03/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 28/03/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

28/03/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 28/03/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

03/04/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 03/04/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

03/04/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 03/04/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

04/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 04/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

10/04/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 10/04/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

11/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 11/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

11/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 11/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

11/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 11/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

17/04/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 17/04/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

18/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

18/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

18/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

18/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

18/04/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/04/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH DOANH