LỊCH KHAI GIẢNG

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

BUỔI HỌC

30/11 & 11/12/2023

30/11/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 30/11 & 11/12/2023

Ngày khai giảng: 30/11/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

04/12/2023

04/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 04/12/2023

Ngày khai giảng: 04/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

05/12/2023

05/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 05/12/2023

Ngày khai giảng: 05/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

07/12/2023

07/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 07/12/2023

Ngày khai giảng: 07/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

09/12/2023

09/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 09/12/2023

Ngày khai giảng: 09/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

11/12/2023

11/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 11/12/2023

Ngày khai giảng: 11/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

13/12/2023

13/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 13/12/2023

Ngày khai giảng: 13/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

13/12/2023

13/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 13/12/2023

Ngày khai giảng: 13/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

14/12/2023

14/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 14/12/2023

Ngày khai giảng: 14/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

14/12 & 27/12/2023

14/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 14/12 & 27/12/2023

Ngày khai giảng: 14/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

18/12/2023

18/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

18/12/2023

18/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

18/12/2023

18/12/2023

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Ngày khai giảng: 18/12/2023

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

26/12/2023

26/12/2023

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 26/12/2023

Ngày khai giảng: 26/12/2023

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

08/01/2024

08/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 08/01/2024

Ngày khai giảng: 08/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

09/01/2024

09/01/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 09/01/2024

Ngày khai giảng: 09/01/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

09/01/2024

09/01/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 09/01/2024

Ngày khai giảng: 09/01/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

15/01/2024

15/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 15/01/2024

Ngày khai giảng: 15/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

15/01/2024

15/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 15/01/2024

Ngày khai giảng: 15/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

16/01/2024

16/01/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

16/01/2024

16/01/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

16/01/2024

16/01/2024

Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Ngày khai giảng: 16/01/2024

Thời gian học: Tối 3 – 5 – 7 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

22/01/2024

22/01/2024

Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Ngày khai giảng: 22/01/2024

Thời gian học: Tối 2 – 4 – 6 hằng tuần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH DOANH